İşletmelerin Organizasyonu

26.04.2019 / Eğitim / Genel

Organizasyon terimi, bir bütünün ve canlının yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu fonksiyon olan organom kelimesinden gelmiştir.

İşletmelerin Organizasyonu

Organizasyon terimi Yunanca organon yani uzuv kelimesinden gelmektedir. Uzuv, bir bütünün veya canlı bir varlığın yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu bir fonksiyondur. İşletmelerde ise organ ve uzuv bir sistemin onu amaçlarına ulaştırmak üzere, belirli faaliyetler yapmak üzere kurulmuş bir kısım veya parçasıdır. Organizasyon ise olgunlaştırma sisteminin amacına ulaşmak için çeşitli görevleri yapan ve diğer kısımlarla ahenkli bir şekilde iş gören bölümlerinin oluşturulmasıdır.

Organizasyon; işletmelerde yapılacak işleri, bu işleri yapacak kişileri ve çeşitli ilişkileri kâğıt üzerine döker ve bu unsurları belirli bir sistem içinde işletme amaçlarına yöneltir. Aynı zamanda, organizasyon işleminde işlerin yetki ve sorumlulukları belirlenir ve devredilir.

İşletmelerin Organizasyonu

Bu aşamaların belirlenmesi beklenen verimin gerçekleşmesi için yeterli olmayabilir. Çalışanların beklentilerini önemseyerek örgüt işleyişini sağlamak gerekir. Çalışanların, alacakları maaşın ötesinde bir başka beklentileri daha vardır: Saygınlık. Bir kuruluşta hizmet veriminin artması insan gücü ile sağlanır. Saygın bir konuma oturtulan bir bireyin sunacağı hizmet ile horlanan, tepeden bakılan bir bireyin sunacağı hizmet arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

İş yapana değer vermek ve verilen değeri göstermek motive edici olacaktır. Yapılan araştırmaların bazıları, amaçların belirlemesine çalışanların dahil edilmesinin en güçlü motivasyon faktörü olduğunu göstermiştir. İnsanları motive etmek, onları hangi dürtülerin daha iyi çalışmaya ittiğini anlamaktır. Bu, onların kişisel ihtiyaçlarını anlamak ve daha iyi çalışma arzusu gösterecekleri çalışma koşullarını yaratmakla mümkün olur.

İşletmelerin Organizasyonu

Bir firmada örgütsel yönetim söz konusu ise orada yüksek motivasyondan ve sinerjiden bahsedilebilir. Sinerji; birden fazla olumlu enerjinin birleşmesidir. Yani, örgüt içi çalışanların birlik ve beraberlik içinde bir takım halinde hareket etmesidir. Olumsuz (negatif) enerji ise asinerji oluşturur.

Yüksek Motivasyon

 • Tüm çalışanların gülümseyen bakışları
 • Diğer çalışanlara ve müşterilere içtenlikle yardımcı olma
 • Sorumluluk alma ve paylaşma isteği
 • Çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim
 • Katılım ve iş birliği
 • Problem çözümünde iş birliği
 • Birbirine pozitif yaklaşma ve destek olma
 • Olumlu bakış açısı
 • Sevgi ve saygı
 • İşe adapte olma ve başarıyı paylaşma
 • İşe isteyerek gelme

Düşük Motivasyon

 • Asık suratlar
 • Birbirini engelleme
 • İşten kaçma, birbirine sorumluluk atma
 • Hiyerarşi, gerginlik, yapay iletişim
 • Yardımdan kaçınma
 • Gereksiz problemler yaratma
 • Her konunun olumsuz yönlerini görmek
 • Nedensiz çatışmalar
 • “Mesai bitse de gitsek” düşüncesi
 • İşe gelirken isteksizlik

Kaynak: MEGEP