Kadir Gecesi Gerçeği

27.04.2022 / Din / Genel

«Kaderaşşey’, “O şeyi ölçtü ya da takdir etti; onun miktarını, ölçüsünü, boyutunu, kütlesini, oranını, kapsamını, meblağını, tutarını, sınırını veya sayısını hesapladı ya da belirledi” demektir.»[1]

Kadir Gecesi Gerçeği

«Kadir (kadr) kelimesi, “hüküm, şeref, güç, yücelik” [2] ve “kıymet”[3] gibi anlamlara gelir.»

Kur’an İfadeleriyle Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, her şeye kadir ve herkese gücü yeten Rabbimiz tarafından herkesin rızıklarının taksim edildiği (42/12[4], 27[5]), talihli olmaya talip olanların kaderlerinin indirildiği / uğurlu yazgılarının yazılıp çizildiği (33/38)[6], şaşmaz ve şaşırtmaz ilahî ölçülerin Kur’an ayetleriyle insanlara ve cinlere bildirildiği, imanı seçenlere (18/29)[7] terk edemeyecekleri (21/87[8], 33/36[9]) görevlerinin bildirildiği (21/87), ancak bu vazifelerin yerine getirilmesi sayesinde Allah’ın hakkıyla takdir edilebildiği (6/91), neticesinde Cenabı Hakkı hakkıyla takdir eden müminlerin şereflendirildiği ve Rableri nezdindeki bu saygın kimselerce (33/23[10]) en değerli hazinelerin elde edildiği (15/21[11]), pek mübarek / pek bereketli (44/3) bir iktidar gecesidir.

97 KADR / Kudret [12]  Değer, kıymet[13]

Bismillêhirrahmênirrahıym

1. Onu / Kur’an’ı Kadir gecesinde indiren muhakkak ki biziz;

[Onu size, kadrini / kıymetini bildiğiniz gecelerde biz öğretiriz]. 73/1-4; 55/2

2. Bildin değil mi [şimdi], “kadr gecesi” nedir?

[Kur’an geceleri, katımızda ne kadar kıymetlidir]?

3. [Tetkik gecelerinin, katımızda hatırı çok sayılıdır]; 73/20

[O denli ki], Kadr Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece, melekler Ruhla / vahiyle beraber[14] inerler de inerler;[15]

Rablerinin izniyle, [tetkik edenlerin] her birine[16] [ilham ederler];

5. [Müminlere], tarifsiz bir mutluluğun[17] (formüllerini getirirler).[18]

Bu durum, [bu şekilde sürer gider];

Ta ki [bir gün, ahiretin] şafağı söker.

44 DÜHÂN / Duman

Bismillêhirrahmênirrahıym

1. Hâ, Mîm / Hak, [gittiği yol ve yaşadığı hayattır] Muhammed’in.[19]

2. [O’nun size getirdiği Nur’un], bu aydınlık Kitabın değerini bilin! [42/52]

3. Evet, bereketli bir gecede biziz Kur’an’ı indiren; [20]

En baştan beri, (vahiyle)[21] ikaz eden de bizdik zaten.

4. (Öyle bir gece ki),[22] her hikmetli iş / her hikmetli emir,

Bir hükme[23] / bir karara bağlanır / o gecede ayırt edilir;[24][1] Hasenat.net. KUR’AN SÖZLÜĞÜ

[2] 2001 İstanbul, TDV İslâm Ansiklopedisi, 24. cilt, 124-125, KADİR GECESİ (???? ?????) Müellif: M. SAİT ÖZERVARLI

[3] 2001 İstanbul, TDV İslâm Ansiklopedisi, 24. cilt, 125-127, KADİR GECESİ Müellif: MUSTAFA UZUN

[4] Göklerin ve yerin anahtarları Ona aittir; Rızkı dilediğine bol, dilediğine kıt verir; 3/26 Çünkü O her şeyi her yönüyle bilir.

[5] 42:27. Ve lev besetallâhur rızka li ibâdihî le begav fîl ardı ve lâkin yunezzilu bi kaderin mâ yeşâu, innehu bi ibâdihî habîrun basîr(basîrun). Eğer Allah, kulları için rızkı yayıp döşeseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Ama O, dilediğince ölçülü olarak indiriyor. Çünkü O, kullarından gereğince haberdardır, onları iyice görmektedir.     

[6]  ve kâne emrullâhi kaderen makdûrâ(makdûran). Allah´ın kendisine farz kıldığı şeyde peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce gelip geçmişlerde de Allah´ın yolu, yöntemi buydu. Allah´ın emri, belirlenmiş bir kaderdir/ölçüdür.

[7] De ki: Hak Rabbinizdendir/Rabbinizdendir Kur’an; Rabbinizden gelen bir hak/hakikattir Kur’an; Dileyen küfretsin [o Kur’an’a] dileyen de etsin iman. İsteyen reddetsin onu, isteyen de etsin iman. [Küfreden] zalimlere, ateş hazırladık muhakkak; (14/27) Bu ateş, o zalimleri kat be kat sarıp sarmalayacak. Susayıp su istediklerinde, suratlarını kavuran yanık yağ tortusu gibi bir su sunulacak; O ne berbat bir içecektir ve orası, [kâfire] ne fena bir refik /ne kötü bir arkadaş olacak.

[8] Yunus, (kavmine) kızıp (görev bölgesini izinsiz terk edip) gitmişti; Bu ayrılıştan dolayı kendisini sorumlu tutmayacağımızı zannetmişti.

[9] 33/36. Ne mümin bir erkek ne de mümin bir kadın, muhayyer değildir / öyle keyfince bırakılmaz; Allah’ın ve rasûlünün kararlarına karşı, ikisine de serbestlik verilmez / tercih hakkı tanınmaz. (4/59…; 24/46-55)

[10] Müminlerden, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren nice yiğitler var.

[11] Hiçbir şey yoktur ki, yanımızda olmasın hazineleri; Ancak tespit edilmiş bir ölçü ile veriri indirilenleri.

[12] Evrensel Çağrı Kur’an Meâli, 643, Mustafa Sağ

[13] Hayat Kitabı KUR’AN, 1281

[14] Hayat Kitabı, 1283, not: 8

[15] “Herhangi bir topluluk Allâh’ın kitabını okuyup, aralarında incelemek için Allâh’ın evlerinden bir evde toplanırsa kesinlikle üzerlerine sekîne/huzur iner, kendilerini rahmet kaplar, etraflarını melekler sarar, Allah onları yanındakilere anlatır.” {Riyâzüssâlihıyn, 29. Bab, sh: 128, Ter: Abdullah Feyzi Kocaer}

[16]küllümriin” kıraatine binaen.

[17] Selâm: M. İslâmoğlu

[18] M. İslâmoğlu

[19] Zuhruf sûresi Hak’tan bahsediyor, Dühân sûresi ise adresi gösteriyor. {Beyânül-Hak, M. Z. Duman}

[20] → Ramazan’da: 2/185 → Furkân Günü’nde: 8/41 → Kadr Gecesi’nde: 97/1

[21] (M. İslâmoğlu)

[22] (S. Ateş)

[23] M. İslâmoğlu

[24] S. Ateş