Kitle İletişimi Kavramı

17.02.2022 / Eğitim

Çok dağınık ve üyeleri birbirini tanımayan, sosyal grupların öğelerine sahip olmayan, devamlılığı olmayan bir yapıyı ifade etmektedir.

Kitle İletişimi Kavramı

“Kitle yönetilmez, yönlendirilir.” anlayışından hareketle; kitle kavramı, basit haliyle genellikle olumlu ve olumsuz olmak üzere iki anlamda kullanılır. Kitle olumlu anlamda, kolektif amaçlar için bir araya gelerek örgütlenmiş bireysel topluluklar şeklinde ifade edilirken, olumsuz anlamda kuru kalabalığı ifade eder. Bu anlamda kitle kavramı, kitle iletişimi kavramını beraberinde getirmektedir.

Kitle iletişimi; “haberin, bilginin, düşüncelerin veya genel anlamıyla kültürün insan topluluklarına çoklu araç ve tekniklerle dağıtılmasıdır” şeklinde ifade edilebilir. Bir diğer deyişle, birtakım bilgilerin ve sembollerin, birtakım amaçlar gözeterek üretilmesi ve kaynak tarafından kodlanan bu mesajların geniş insan topluluklarına çeşitli kitle iletişim araçları vasıtasıyla sunulması, insanlar tarafından alınan bu iletilerin yorumlanması ve bir şekilde feedback yani geribildirim olarak tepkilerin gösterilmesidir.

Kitle iletişimini şu üç özellikle tanımlamak mümkündür:

·         Kitle iletişimi, göreli olarak büyük, türdeş olmayan ve kim olduğu belli olmayan izleyicilere yönelik bir faaliyettir.

·         Kitle iletişiminde, mesajlar açıkça iletilir, genellikle izleyicilerin büyük bir kısmına aynı anda ulaşacak şekilde ayarlanır ve geçicidir.

·         İletişimci çok fazla masraflı olabilecek karmaşık bir örgüt olma veya karmaşık bir örgüt içinde uygulama yapma eğilimindedir.

Kitle iletişimi, teknik araçlar kullanılarak gerçekleştirilen bir iletişim türü olarak anlaşılsa da, bunların uygulanması ve toplumsal anlamda işlevleri konu ile daha çok ilgilidir. Kitle iletişiminin işlevleri sekiz başlık altında toplanabilir. Bu işlevler şu şekilde ifade edilebilir:

Toplumsallaştırma: Kişilerin hedef kitle hakkında genel bilgi ve değerleri edinebilme ve yaşadıkları toplumun bir parçası olma konusunda kitle iletişiminin önemli bir yeri bulunmaktadır.

Haber ve Bilgi Sağlama: Kitle iletişim araçları, olaylar ve durumlar karşısında haber ve bilgi sunarak, ulusal ve uluslararası durumların anlaşılmasını, bilerek tepkide bulunulmasını sağlayabilirler. Bu uygulama, haberlerin, verilerin, imgelerin, görüş ve yorumların toplanmasını ve işlem görmesini içerir.

Güdüleme: Hedef kitlenin kendileri için belirledikleri amaçları açıklayarak, özendirerek, bireyin topluluk hayatında olduğu gibi, bu amaçlar için sarf edilen çabalara da katılmasını sağlama işlevidir.

Tartışma Ortamı Hazırlama: Kitle iletişim araçlarının toplumsal değerlere ve amaçlara belirlilik kazandırma ve gelişmelerine katkıda bulunma işlevidir.

Eğitim: Toplumu oluşturan kişilerin bilgi seviyelerini, yetenek ve becerilerini artırmasına yardımcı olma işlevini içermektedir.

Bütünleştirme: İfade edilen tüm işlevlerin ortaya konması, bireyler ve gruplar arasındaki ilişkileri geliştirip birbirlerini olduğu kadar toplumları da tanıması ve anlaması için bir ortam hazırlayacaktır.

Kültürün Gelişmesine Katkı: Kitle iletişim araçlarının, gerek kültürün tanımlanmasında gerek geliştirilmesinde gerekse kültür mirasının korunmasında önemli amaçları vardır.

Eğlendirme: Toplumsal yaşamın sıkıcı temposundan uzaklaştırıp bireylere hoşça vakit geçirme olanakları daha ucuz ve çeşitli bir biçimde sunulabilir.

Ayrıca Bakınız