Mahkemelerin Bağımsızlığı

22.09.2020 / Genel

Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

Mahkemelerin Bağımsızlığı

Hiçbir organ, merci ya da makam, yargı yetkisinin kullanılması için mahkeme ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi’nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyan da bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare değiştirmeksizin ve geciktirmeksizin yargı organlarının kararlarına uymak zorunludur. Yani mahkemeler bağımsızdır. Herkes için bağlayıcıdır.

Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.

Kaynak: A Kadro Yayınları