Örgütsel İletişim Nedir?

28.07.2022 / Eğitim / Genel

Birden fazla kişinin bir araya gelerek belli bazı ortak amaçları yerine getirmek üzere koordineli olarak çalışmalarını ifade eder.

Örgütsel İletişim Nedir?

Örgütsel iletişimi temel olarak üyelerinin faaliyetlerini ve davranışlarını, örgütsel hedefleri karşılayacak biçimde eşgüdümlemek, üretime ilişkin uzlaşıyı sağlamak amacıyla örgüt üyeleri tarafından simgelerin üretimi, iletimi ve yorumlanması biçiminde tanımlamak mümkündür.

Bununla birlikte, örgüt iletişiminin daha sade bir tanımı, herhangi bir örgüt içerisinde –örgütün biçimsel olarak yapılaşmış ve biçimsel olmaksızın oluşmuş kümeleri içerisinde- gönderilen ve alınan mesajlar şeklinde yapılabilir. Hangi amaçla kurulmuş olursa olsun, hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın hemen her örgüt, çevresi ile sürekli etkileşim hâlinde olmak zorundadır. Çevresinde olup biten gelişmeler ve değişimler, her örgütü yakından etkilemektedir.

Piyasa koşulları, gelişen teknolojik süreçler, sosyal oluşumlar ve değişimler örgütü etkilemektedir. Çevreye kapalı bir örgütün çevresel koşullarda meydana gelen değişim ve gelişmeleri takip edebilmesi olanaksızdır. Çevre ve piyasa koşullarına uyum sağlayabilmek ve adapte olabilmek için çevreyle etkileşim ve iletişim kurma, hemen her örgüt açısından kaçınılmazdır. Örgüt açısından çevre, salt dış çevreyi ifade etmez.

Örgüt içerisinde çalışanlar, yöneticiler ve örgütün birlikte iş yaptığı kurumlar ile sektördeki ortakları da örgütün çevresidir. Bu anlamda örgütün dış çevresi ile etkileşimi, iletişim kadar iç çevresi ile etkileşimi ve iletişimi de büyük önem arz etmektedir.

Her örgüt şüphesiz dinamik bir yapıdır. Çevresi ile sürekli ilişki içerisinde bulunduğundan, ilişkide bulunduğu diğer birim ve yapılardan da etkilenmektedir. Çevresindeki oluşum ve değişimlerden etkilenen bir yapının bu değişimlere uyum sağlayabilmesi, örgütsel başarının ve devamlılığın sağlanması bakımından önemlidir.

Ayrıca Bakınız