Pazarlama İletişimi Süreci

09.06.2023 / Eğitim

Pazarlama iletişimini anlamanın temeli, pazarlama iletişimi sürecini anlamaktan geçer.

Pazarlama İletişimi Süreci

Pazarlama iletişimi süreci, diğer birçok iletişim biçimiyle benzer bileşenleri içerir: Mesaj kaynağı ya da gönderen, mesajın kendisi, mesaj içeriğini alımlayan hedef alıcı ya da izleyici ve mesajı hedefine ulaştıran araç. Bu sürece mesajın hedefinde bulunan alıcı ya da izleyiciden kaynağa geri iletilen geribildirim de eklenebilir.

Pazarlama iletişiminin kaynağı, pazara ürün ya da hizmetini sunan örgüttür. Bu örgüt kâr amacı güden bir işletme olabileceği gibi kâr amacı taşımayan bir kuruluş da olabilir. Genellikle pazarlama iletişimi çalışmaları bu örgütler adına faaliyette bulunan pazarlama iletişimi ajanslarınca yürütülse de mesajın göndericisi olarak örgütleri anlamak daha doğrudur. Pazarlama iletişiminin konusunu da işletmelerin pazar sunumları oluşturur. Bunlar ürünler, hizmetler ya da marka isimleri olabilir.

Pazarlama iletişiminin mesajları, iletişim konusuna uygun biçimde kodlanan ve hedefe yöneltilen unsurlardır. Mesajı hedefe ileten araç, pazarlama iletişiminde yazılı ya da görsel iletişim kanalları ya da kişiler olabilir. Pazarlama iletişiminin alıcısı durumunda olanlar, hedef kitle üyeleri olabileceği gibi hedef kitle içinde yer almayan ancak pazarlama iletişimi mesajlarını alan diğer kişilerden oluşur. Pazarlama iletişiminin alıcıları, iletişim sürecinin sonunda çeşitli eylemlerde bulunabilirler. Örneğin kayıtsız kalabilirler ya da satın alma veya tüketim davranışında bulunabilirler, mesajı diğer tüketici ve alıcılarla paylaşabilirler.

Pazarlama iletişiminde hedef kitlenin, pazarlama amaçlarına uygun biçimde eylemde bulunması esas olarak yaratılmak istenen etkidir. Ancak bu durumun tamamen iletişimcinin amaçladığı şekilde gerçekleşmesi her zaman mümkün olmamaktadır.

Pickton ve Broderick, pazarlama iletişimi sürecine yukarıda değinilen dört ana unsurun (kaynak, mesaj, iletişim kanalı ve alıcı) yanı sıra iki unsurun daha dâhil edilmesi gerektiğini öne sürer: “pazarlama iletişiminin bağlamı” ve “iletişim döngüsü”. Yazarlara göre pazarlama iletişime dâhil edilmesi gereken bu iki unsur, pazarlama iletişimin doğasını ve anlamını etkilemektedir. Pazarlama iletişiminin bağlamı, iletişimin gerçekleştiği makro ve mikro çevreyi ifade etmektedir. İletişim döngüsü ise, iletişimin tek veya çift yönlü oluşunu, mesajın kodlanmasını, kod açımını ve iletişim sürecine etkide bulunan gürültüyü içermektedir.

Pazarlama iletişiminin bağlamını oluşturan çevresel analizler ve işletme ile hedef kitle arasında ortak anlamların yaratılmasına olanak verecek unsurların analizi, pazarlama iletişimi planlamasına dâhil edilmelidir. Böylece pazarlama iletişiminin amaçlarına ulaşması kolaylaşacaktır.

Pazarlama iletişimi süreci, bir şirketin hedef kitlesiyle iletişim kurmak için izlediği adımlardan oluşur. Aşağıda genel olarak pazarlama iletişimi sürecinin adımlarını bulabilirsiniz:

  • Hedef Belirleme: İlk adım, pazarlama iletişimi hedeflerinin belirlenmesidir. Şirket, iletişim stratejisinin amacını, hedef kitlenin kim olduğunu ve iletilmek istenen mesajları belirler.
  • Hedef Kitle Analizi: Bu adımda, hedef kitlenin demografik özellikleri, tercihleri, ihtiyaçları ve davranışları gibi bilgileri analiz edilir. Bu bilgiler, iletişim mesajlarının hedef kitleye uygun bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur.
  • Mesaj Oluşturma: Şirket, hedef kitlenin ilgisini çekmek, bilgilendirmek veya etkilemek için uygun mesajları oluşturur. Mesajlar, markanın değerlerini yansıtmalı, net ve etkileyici olmalıdır.
  • İletişim Kanalı Seçimi: Şirket, iletişim mesajlarını hedef kitlesiyle etkileşime geçebileceği uygun iletişim kanallarını belirler. Bu kanallar, reklam, halkla ilişkiler, sosyal medya, doğrudan pazarlama, etkinlikler gibi çeşitli araçlar olabilir.
  • Mesajın Dağıtımı: Belirlenen iletişim kanalları aracılığıyla hazırlanan mesajlar hedef kitleye iletilir. Bu aşamada reklamlar yayınlanır, basın bültenleri gönderilir, sosyal medya hesapları güncellenir, doğrudan pazarlama materyalleri gönderilir vb.
  • Geri Bildirim ve Değerlendirme: İletişim sürecinin son aşamasında geri bildirim toplanır ve iletişim etkinliklerinin etkisi değerlendirilir. Şirket, hedef kitleden gelen tepkileri, satışları, marka bilinirliğini ve müşteri memnuniyetini ölçerek iletişim stratejisini iyileştirebilir.

Pazarlama iletişimi süreci, döngüsel bir yapıya sahiptir ve sürekli olarak yenilenir ve geliştirilir. Şirketler, pazarlama iletişimi stratejilerini sürekli olarak gözden geçirerek değişen pazar koşullarına ve tüketici davranışlarına uyum sağlamaya çalışır.