Kâtip Çelebi Kimdir?

26.06.2022 / Tarih

Kâtip Çelebi ya da Hacı Halife; tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı bilim insanı ve aydını.

Kâtip Çelebi Kimdir?

Katip Çelebi 1609 yılının Şubat ayında İstanbul'da doğmuştur. Osmanlı döneminin önemli bilim adamlarından biridir. Günümüz bilim adamlarına ışık tutacak eserleri o dönemde kaleme almıştır.

Kâtip Çelebi Kimdir?

Katip Çelebi Hacı Alife olarak da bilinen bir Türk bilim insanıdır. Aynı zamanda bir aydındır. Coğrafya alanında ve tarih alanında yapmış olduğu çalışmalar ile adından söz ettirmiştir. Katip Çelebi Osmanlı döneminde ki en iyi bilim adamlarından biri olarak kabul edilmektedir. Sadece tarih ve coğrafya değil aynı zamanda biyografya ve bibliyografa alanında da pek çok çalışması bulunan bir bilim adamıdır. Katip Çelebi dünya bilim edebiyatında da önemli katkıları olmuş olan bir Türk bilim insanıdır.

Kâtip Çelebi Hayatı

Katip Çelebi, 1609'da İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı ise Mustafa. Doğu'da Hacı Halife, Batı'da ise Hacı Kalfa adıyla da tanınır. Babası Abdullah Enderun'da yetişmiş, silahdarlık göreviyle saraydan ayrılmıştı. 14 yaşına kadar özel eğitim gören Katip Çelebi, 1623'te Anadolu Muhasebesi Kalemi'ne girdi.

Katip Çelebi'nin Eserleri

1. Cihannümâ: Coğrafya mevzuunda yazılmıştır. Kâtib Çelebi bu eserini, eski İslâm coğrafyacılarından, XVI. yüzyıl Türk coğrafî eserlerinden, bilhassa Mehmed Âşık'ın Menâzir ül-Avâlim adlı kitabından ve daha önemlisi bazı Avrupa kaynaklarından faydalanarak meydana getirmiştir. İbrahim Müteferrika tarafından neşredilen bu eser, bir kaç defa Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Eserin güzel bir yazması Paris'te Biblioteque National'dedir. (E.Blochet Katalogu C.I.s. 265, Paris, 193.2)

2. Fezleke: KâtibÇelebi'nin tarihle ilgili mühim eseridir. Fezleke Arapça yazılmış bir umumî tarih kitabıdır. Bu eseri meydana getirmek için Kâtib Çelebi çok sayıda tarih kitabı okumuş, notlar almış ve derin bir tarih kültürüne sahip olmuştur. Eser 1592 senesinden başlayarak, 1654 tarihine kadar geçen olayları ihtiva eder. Atıf Ef. kütüp., nr. 1914'te bulunan yazmanın başındaki bir çok sahifeler Kâtib Çelebi'nin el yazısıdır.

3. Takvim üt-Tevârih: Hz. Âdem'den 1648 tarihine kadar geçen zamanda tarihlerin zikrettiği ve diğer tarih kitaplarının, bilhassa Arapça, Fezleke'-nin kronolojik fihristi mahiyetindedir. Eser Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. (Babinger, Stambuler Buchwesen 16 ve GOW, s. 197)

4. Tuhfet ül-Kibâr: 1645 yılında başlayan Girid Seferi dolayisiyle, eserin yazıldığı 1656 yılı başlarına kadar geçen hâdiseleri anlatan bir eserdir. İbrahim Müteferrika Matbaasının bastığı kitaplar arasındadır.

5. Kanun-nâme: 1654-1655 yılları arasında toplanmış bir kanun mecmuasıdır.

6. Târih-i Frengi Tercümesi: Johan Carion'un "Chronik" adlı eserinin tercümesi olup, bazı kısımları Tasvîr-i Efkâr gazetesinde neşredilmiştir.

7. Târih-i Kostantiniyye ve Kayasira: 1579 yılma kadar doğuda geçen hadiseleri ihtiva eder. Tercüme ve seçme yoluyla meydana getirilmiş bir eserdir.

8. İrşâd ül-Hayârâ ilâ Târih il-Yunan ve'n-Nasara: İslâm tarihlerinde Avrupa memleketleri hakkındaki eksiklik ve yanlışlıkları telâfi etmek üzere, yazılmış küçük bir risaledir. Eserde muhtelif memleketlerin idare tarzları, demokrasi, aristokrasi, cumhuriyet v.b. seçilme usûlleri ve Osmanlılar ile münasebetleri anlatılmaktadır.

9. Sullem ül-Vusûl ilâ Tabakât il-Fuhûl: Alfabe sırasına göre tertiplenmiş Arapça tabakat kitabıdır.

10. Levamı ün-Nûr fî-Zulme Atlas Minor: G. Mercater ve Lud Hondios, Atlas Minör (Arnheim, 1621)'un tercümesidir.

11. İlham ül-Mukaddes fi-Feyz il-Akdes: Eser, şimal memleketlerinde namaz ve oruç vakitlerinin tayini, güneşin aynı yönden doğup batmasının dünyanın herhangi bir noktasında mümkün olup olmadığı ve her ne tarafa yönelinse Kıble olabilecek, Mekke'den başka bir memleket bulunup, bulunmadığı hususlarını ihtiva etmektedir.

12. Keşf üz-Zünûn an -Esâmi'il-Kütübi ve'l-Fünûn: Büyük bir bibliyografya kamusu olup 20 yılda meydana getirilmiştir. 14.500 kadar kitap ve risale kaydedilmiş olan bu eserde 10.000 kadar müellif ve şâirin ismi zikredilmektedir. Eser, Flügel tarafından, 1835-1558 yılları arasında. Arapça metin ve Latince tercümesi ile birlikte ilk iki cildi Leib-zig'de ve diğerleri Londra'da olmak üzere, yedi cilt halinde basılmıştır.

13. Tuhfet ül-Ahyâr: Alfabe sırasına göre tertiplenmiş bir edebiyat ve tarihe ait fıkra ve hikâyeleri ihtiva eden bir eserdir. Yazma nüshaları vardır.

14. Dürer-i Muntasıra ve Gurer-i Münteşire: Bir mecmua olup, muhtelif meselelere ait faydalı bilgileri ihtiva eder. Tek nüshası Nuruosmaniye Ktp., nr. 4949 (müellif hattı ile).

15. Düstûr ul-Amel li-İslâh il-Halel: Kâtib Çelebi'nin 1652/1653 senesinde, devlet bütçesinde gelirin az olup, masrafın çoğalma sebeplerini araştırmak ve gelecek yılın vergisini peşin almayı icabettiren bütçe açığına bir çâre bulmak için, dîvân toplantısına sunulmak üzere hazırlanmış bir eserdir.

16. Mizan ül-Hakk fi'İhtiyar il-Ahakk: Kâtib Çelebi'nin en son eseri olup, 1656'da te'lif olunmuştur.

Katip Çelebi'nin Coğrafyaya Katkıları

Katip çelebinin coğrafya alanında yazdığı en önemli eseri Cihannüma eseridir. Bu eser Osmanlı döneminin en geniş coğrafya eserlerinden biridir. Bu eseri oluştururken batılı coğrafyacıların eserlerinden faydalanmıştır. Ayrıca İslam dünyasındaki coğrafya kitaplarını da inceleyen Katip Çelebi, coğrafya alanında yapılan hataları da bu esnada tespit etmiştir. Kitab-ı Cihannuma İrlanda'da Chester Beatty Kütüphanesinde bulunuyor.

Keşfüz'Zünun ve Esma Kütübi Vel Fünun eserleri Avrupa'da tanınan en meşhur eserleridir. Tarih kategorisinde bilinen en önemli eseri Arapça Fezleke eseridir.

Eserinde Amerika'dan ve Amerika'nın keşfinden bahsetmiştir. Ayrıca Japonya’dan da bahsetmektedir ve dünyanın yuvarlaklığını gündeme getirmiştir. Günümüz coğrafya biliminin temelini atan Katip Çelebi, daha sonra gelen bilim adamları için ilham kaynağı olmuştur. Çok yazan ve az konuşan biridir. Doğu eserleri ile batı eserlerini sentezlemiştir. Bu sentez sayesinde Cihannüma adlı eseri hem doğuda hem de batıda öne çıkan bir eser oldu. Günümüz kaynak eserler kategorisinde ilk sırada yer almaktadır.