Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

27.09.2023 / Genel

Bir kişinin yaşamı boyunca bakım ve destek sağlama taahhüdünde bulunduğu, karşılığında da mal varlığını devrettiği hukuki bir sözleşmedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Türk Borçlar Kanunu'nun 611. maddesinde ölünceye kadar bakma sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır:

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.

Bu sözleşmede, bakım alacaklısı, bakım borçlusunun kendisine ölünceye kadar bakıp gözetmeyi üstlenmesine karşılık bir malvarlığı değeri devretmeyi üstlenir. Bakım borçlusu, bakım alacaklısının temel ihtiyaçlarını karşılamakla, onun sağlık ve güvenliğini korumakla, onun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmakla yükümlüdür.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, taraflara karşılıklı hak ve borçlar yükleyen bir sözleşmedir. Bakım alacaklısının, bakım borçlusuna malvarlığı değerini devretme borcu, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakma borcunun karşılığıdır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, herhangi bir şekilde yapılabilir. Ancak, yazılı olarak yapılması tavsiye edilir. Sözleşmenin yazılı olarak yapılması, tarafların ispat yükümlülüğünü kolaylaştırır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım alacaklısı ölene kadar geçerlidir. Bakım alacaklısının ölmesi durumunda, sözleşme kendiliğinden sona erer.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, tarafların iradelerine bağlı olarak sona erebilir. Taraflardan herhangi biri, sözleşmeyi diğer tarafa karşı ihtar yoluyla feshedebilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kanunda öngörülen bazı hallerde de sona erebilir. Bu haller şunlardır:

 • Bakım alacaklısının, bakım borçlusuna karşı ağır bir hıyaneti varsa
 • Bakım borçlusunun, bakım alacaklısına karşı ağır bir hıyaneti varsa
 • Bakım alacaklısının, bakım borçlusuna karşı kendisine düşen edimi yerine getirmemesi durumunda
 • Bakım borçlusunun, bakım alacaklısına karşı kendisine düşen edimi yerine getirmemesi durumunda
 • Bakım alacaklısının, bakım borçlusuna karşı ölüm tehlikesi yaratacak bir davranışta bulunması durumunda
 • Bakım borçlusunun, bakım alacaklısına karşı ölüm tehlikesi yaratacak bir davranışta bulunması durumunda
 • Bakım alacaklısının, bakım borçlusuna karşı kasten zarar vermesi durumunda
 • Bakım borçlusunun, bakım alacaklısına karşı kasten zarar vermesi durumunda

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, tarafların karşılıklı güvenine dayanan bir sözleşmedir. Bu nedenle, sözleşmenin yapılmasından önce tarafların birbirlerini iyi tanımaları ve sözleşmenin şartlarının açıkça belirlenmesi önemlidir.

İşte bir ölünceye kadar bakma sözleşmesi oluşturmak için adımlar:

 • Hukuki Danışmanlık Alın: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlamadan önce, yerel yasal düzenlemelere ve koşullara uygun olduğundan emin olmak için bir hukuk danışmanından veya avukattan yardım almanız önemlidir. Hukuki gereksinimleri ve süreçleri anlamak, hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
 • Tarafları Belirleyin: Sözleşmenin taraflarını ve rollerini belirleyin. Genellikle bakım veren ve bakım alan olarak iki ana taraf bulunur. Kimin bakım sağlayacağını ve kimin bakım alacağını netleştirin.
 • Sözleşmenin Kapsamını Belirleyin: Sözleşmenin kapsamını açıkça tanımlayın. Hangi bakım hizmetlerinin sunulacağını, ne kadar süre boyunca sağlanacağını ve hangi koşullar altında sona ereceğini belirtin. Ayrıca ödeme koşullarını ve miktarlarını da açıklayın.
 • Ödeme Şartlarını Belirleyin: Bakım verenin ne kadar ödeme alacağını veya başka bir tür karşılık göreceğini belirleyin. Ödeme düzenlemeleri, maaş, aylık bir ödeme, masrafların karşılanması veya diğer anlaşmalar olabilir.
 • İptal ve Değişiklik Koşullarını Belirleyin: Sözleşmenin nasıl sonlandırılacağını ve değiştirilebileceğini belirtin. Tarafların sözleşmeyi nasıl sona erdirebileceği ve hangi durumlarda değişiklikler yapabileceği gibi önemli bilgileri içerir.
 • Noter Onayı: Bazı bölgelerde, bu tür sözleşmelerin noter tarafından onaylanması gerekebilir. Yerel yasal gereksinimleri kontrol edin ve gerektiğinde noter hizmetleri alın.
 • Tarafların İmzalarını Alın: Sözleşmenin tarafları, belgedeki tüm hükümleri anladıklarını ve kabul ettiklerini belirten birer kopyasını imzalamalıdır.
 • Kopyaları Saklayın: Her iki taraf için de imzalı kopyaları saklayın ve gerekirse gelecekte başvurmak için güvende tutun.

Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri hassas ve karmaşık olabilir, bu nedenle bir avukattan veya hukuki bir danışmandan profesyonel yardım almak, her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini korumalarına yardımcı olabilir.

Noter huzurunda resmi şekilde yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi, aşağıdaki şekilde yapılır:

 • Taraflar, noter huzuruna gelirler.
 • Noter, tarafların kimlik ve adres bilgilerini tespit eder.
 • Noter, taraflara sözleşmenin içeriğini açıklar.
 • Taraflar, sözleşmeyi okur ve imzalarlar.
 • Noter, sözleşmeyi iki tanığa imzalatır.

Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi, aşağıdaki şekilde yapılır:

 • Bakım alacaklısı, bakım kurumuna başvurur.
 • Bakım kurumu, bakım alacaklısının durumunu değerlendirir.
 • Bakım kurumu, bakım borçlusunu belirler.
 • Bakım kurumu, taraflar arasında bir sözleşme düzenler.
 • Sözleşme, yetkili makamlarca onaylanır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde aşağıdaki hususların açıkça belirtilmesi gerekir:

 • Bakım borçlusunun bakım alacaklısını nasıl bakıp gözeteceği,
 • Bakım alacaklısının bakım borçlusuna devredeceği malvarlığı değeri,
 • Sözleşmenin sona erme şartları.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, taraflara karşılıklı hak ve borçlar yükleyen bir sözleşmedir. Bakım alacaklısının, bakım borçlusuna malvarlığı değerini devretme borcu, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakma borcunun karşılığıdır.