Kurum İçi İletişimin Amaçları

24.07.2023 / Eğitim / Genel

Kurum içi iletişimin en önemli amacı, belirlenen hedeflere ulaşılması ve iletişimin temeli olan bilginin aktarılmasıdır.

Kurum İçi İletişimin Amaçları

Bilgi tüm kurumsal faaliyetlerin temelidir. Bu bağlamda, kurum çalışanlarının gereksinim duyduğu bilgiler şu şekilde ifade edilebilir.

Üst Kademe Yönetici Gereksinimleri

 • Çalışanların kuruma karşı tutumlarını bilme
 • Örgütün kural, program ve politikalarının ne kadar iyi anlaşıldığını bilme
 • Çalışanların verimliliğine katkıda bulunma yollarını tahmin edebilme
 • Çalışanların şikâyet ve söylentilerinden haberdar olma

Orta Kademe Yönetici Gereksinimleri

 • Denetleme yetkileri
 • Denetleme otoritesinin sınırları
 • Sendika ilişkileriyle ilgili politikalar
 • Üst yönetim ve bölümlerle ilişkiler

Çalışan Gereksinimleri

İş hakkında bilgi

 • Gelişme ve ilerleme olanakları
 • İş güvenliği
 • Eğitim olanakları
 • Ücret ve araştırma faaliyetleri
 • Hizmet programı
 • Bölüm performansı
 • Gelecekteki çalıştırılma durumu

Kurum hakkında bilgi

 • Örgütün geçmişi
 • Endüstrideki yeri ve yapısı
 • Satışlar, kar ve finansal durum
 • Ürünler ve reklam programı
 • Sendikal ilişkiler
 • Yönetim ve kurum politikaları
 • Büyüme planları

Kurum içi iletişim, belirli amaçlara ulaşmak için yukarıdaki bilgiler işlenerek, biçimsel ve biçimsel olmayan kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kurum içi iletişimin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kurumsal politika ve kararların çalışanlara duyurulması ve anlatılması (kurumun kısa ve uzun vadeli hedefleri, plan ve programları, iş süreçleri, ücret-maaş sistemi, çalışma düzeni, ödül ve ceza sistemi, yükselme olanakları ve sosyal haklar gibi)
 • Kurumun yıllık bütçesi, gelirleri, faaliyetleri ve projelerinin çalışanlara ve ilgili diğer kişilere duyurulması

Kurumların, yeni yönetim anlayışı ve kullanılacak yeni teknolojilere yönelik, çalışanlara, yöneticilere, hissedarlara ve sendikalara tanıtım ve bilgilendirmeler yapması

 • Kurumun çeşitli bölümleri ve yöneticileri, kurumsal yayın organları aracılığıyla tanıtılarak, kurum çalışanlarının bilgilerini artırmak,
 • Her çalışanın birer halkla ilişkiler çalışanı gibi kurum tanıtımı yapmasını sağlamak,
 • Kurumun bilgi düzeyi yüksek çalışanları yoluyla, kurumun dış çevresine tanıtımını sağlamak,
 • Kurumun faaliyet alanına yönelik her türlü kanun ve yönetmelikler konusunda çalışanları bilgilendirmek olası hataları önlemeye çalışmak,

Kurum içi iletişimin etkili bir şekilde yürütülmesi ve kurumu ilgilendiren her konuda çalışanların bilgilendirilmesi moral ve motivasyon açısından önemli olduğu gibi işlerin koordinasyonu, bilgi paylaşımı, sorun çözümü ve yönetimi, çatışma yönetimi ve çalışanlardan kaynaklanan krizlerin en aza indirilmesini de sağlar.